Om elevrådet

Menneskebilete

1 Formål
1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske organ mellom hvert allmøte. Elevrådets hensikt er å fremme og ivareta elevenes interesser.

Resten av Elevrådets vedtekter ligger her.

Elevrådet er valgt for å representere og fremme elevenes interesser, og vi gjør vårt beste for å leve opp til forventningene. Elevrådet møtes annenhver torsdag, med noen unntak, og møtet er åpent for alle elever. Vi oppfordrer dere til å komme! Elevrådet velger et styre i januar, som møtes omtrent en gang i uken. Styret administrerer elevrådsarbeidet og ellers dedikerer vi fritida vår til elevens beste. Se kontaktinfo for styret her.

I tillegg til å være elevenes demokratiske talerør, støtter vi også Kattas mange elevlag. Disse kan søke om penger til arrangementer og generell elevlagsdrift. Ønsker ditt elevla å søke om penger, kan du fylle ut malen under Pengestøtte og deretter sende søknaden til økonomiansvarlig.

Organisasjon og struktur

Elevrådet består av tillitsvalgte og varaer fra hver klasse, samt Elevrådsstyret. Elevrådsstyret jobber med saker som står i arbeidsprogrammet, fatter vedtak i mindre administrative saker og forbereder elevrådsmøtene. Elevrådet er det høyeste demokratiske organet for elevene på skolen, og det er elevrådet gjennom de tillitsvalgte i hver klasse som virkelig bestemmer.

Elevrådet er representert i de fleste organene på skolen. Vi har elevrepresentanter i driftsstyret, skolemiljøutvalget samt jevnlige møter med ledelsen. Gjennom disse organene fremmer elevrådet saker som er av interesse for elevene. Driftsstyret er skolens høyeste organ, og her bestemmes budsjett, retningslinjer, ordensreglement og de større administrative sakene. Skolemiljøutvalget behandler og uttaler seg om saker angående skolemiljø, og har elever i flertall.

Elevrådet nedsetter jevnlig komiteer som jobber med spesielle saker. Dersom man ønsker å engasjere seg er det bare å ta kontakt!